manual pel cataclisme

 

 

 

CAT:

A través d’una tècnica transmesa de generació en generació; aquest manual exposa de manera gràfica, com el mode de producció capitalista  fa ús dels recursos naturals i com, tot i tenir conseqüències absolutament nefastes, estableix un paral·lelisme amb la tècnica, ja que ho hem normalitzat fins al punt de no veure’n l’aberració irracional al dia a dia.

 

Per tal de mantenir la seva hegemonia, Estats Units amb l’ajuda de la OTAN i el Banc Mundial imposen polítiques i sancions per a la privatització i liberalització dels recursos naturals, afavorint les inversions estrangeres d’alguns oligopolis, que veuran incrementada la seva possessió de dits recursos i, per tant, significarà una descol·lectivització que promourà la desigualtat. A la vegada, les mans oligopolistes sobreexplotaran els recursos naturals fent que quedin desprotegits i augmenti la contaminació del planeta.

brodat sobre tela/bordado sobre tela/embroidery on canvas, 2 peces/piezas/pieces de/of  30x22 cm

 

CAS:

A través de una técnica transmitida de generación en generación; este manual expone de forma gráfica, cómo el modo de producción capitalista hace uso de los recursos naturales y cómo, a pesar de tener consecuencias absolutamente nefastas, establece un paralelismo con la técnica, ya que lo hemos normalizado hasta el punto de no ver la aberración irracional al día a día.

 

Con el fin de mantener su hegemonía, Estados Unidos con la ayuda de la OTAN y el Banco Mundial imponen políticas y sanciones para la privatización y liberalización de los recursos naturales, favoreciendo las inversiones extranjeras de algunos oligopolios, que verán incrementada su posesión de dichos recursos y, por tanto, significará una descolectivización que promoverá la desigualdad. A su vez, las manos oligopolistas sobreexplotarán los recursos naturales haciendo que queden desprotegidos y aumente la contaminación del planeta.

 

 

ENG:

Through a technique passed down from generation to generation; This manual graphically exposes how the capitalist mode of production makes use of natural resources and how, despite having absolutely dire consequences, it establishes a parallel with the technique, since we have normalized it to the point of not seeing the aberration and irrational to the day to day.

 

In order to maintain its hegemony, the United States, with the help of NATO and the World Bank, impose policies and sanctions for the privatization and liberalization of natural resources, favouring foreign investment by some oligopolies, which will increase their possession of these resources, therefore, it will mean a de-collectivization that will promote inequality. At the same time, the oligopolistic hands will overexploit natural resources, leaving them unprotected and increasing the pollution of the planet.